Werkervaring

CONCEPTONTWIKKELING

EVALUATIE EN EFFECTENTOETSING

LEDENNETWERKEN


ONDERZOEK

SCHRIJVEN

WORKSHOP COACH EN DOCENT

DISCUSSIEPANELS EN PRESENTATIES

GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN


TRANSVERSALE KENNIS

EUROPEES CULTUREEL BELEID


FONDSEN

COMMUNICATIE

FINANCIEEL MANAGEMENT

BELANGENBEHARTIGING


TRAINING

PERSONEELSMANAGEMENT

TALENKENNIS


CONCEPTONTWIKKELING

• De ontwikkeling van het concept en het formuleren van doelstellingen zijn de kern van elk project en is des te belangrijker op een transnationaal niveau. Dat zorgt er namelijk voor dat u, uw team en uw partners weten welke doelen er nagestreefd worden, waarom u ze wil bereiken en hoe ze zich tot de algemene missie van de organisatie verhouden. Al de rest van de projectuitvoering borduurt daarop voort.
• Door de jaren heen ben ik steeds weer betrokken geweest bij het conceptontwerp en diens uitvoering van grote en kleinere activiteiten, zoals het opbouwen van een cultureel partnerschap tussen Iran, BOZAR (Brussel) en Europa. Of ook het opstellen van conceptnota’s gericht aan de Raad van Bestuur van het cultuur erfgoednetwerk Future for Religious Heritage over hun beleidsontwikkeling en organisatorische groei.
Sluit

EVALUATIE EN EFFECTENTOETSING

• Evaluatie en effectentoetsing zijn een hulpmiddel om te bepalen of een project op de goede weg is en aan het eind te beoordelen of de beoogde doelstellingen zijn behaald. Effectentoetsing, samen met de conceptontwikkeling en het formuleren van de doelstellingen, zijn intrinsiek verbonden aan het scheppen, definiëren en communiceren van toegevoegde waarde. Waardeschepping is op haar beurt de grootste uitdaging van de huidige kunst- en cultuursector (en zou het ook moeten zijn).
• Voor de organisaties waar ik voor gewerkt heb, zoals het Agentschap voor Educatie en Cultuur (EACEA) van de Europese Commissie, heb ik begeleiding en evaluatie van projecten gedaan, enquêtes opgezet en feedback verzameld om behoeftes en meningen te capteren van betrokken partijen.
Sluit

LEDENNETWERKEN

• Europese culturele netwerken zijn sinds de jaren negentig in opkomst. Hun belang groeit alsmaar door de technologische ontwikkeling, die het zowel makkelijker als noodzakelijker heeft gemaakt om zich in belangengroepen te organiseren. Netwerken verbinden, coördineren en doen aan belangenbehartiging. Als zodanig creëren ze een belangrijk hefboomeffect. Doordat ze lokale en nationale grenzen overstijgen, promoten en faciliteren ze diverse manieren van collaboratief werken, stimuleren ze gemeenschapsgevoel en maken ze kunst en cultuur over het algemeen toegankelijker.
• Ik was voor verschillende bestaande netwerken actief, zoals in cultureel erfgoed en het EU Cultural Diplomacy Platform (dat is opgezet om de culturele betrekkingen van de EU buiten Europa te versterken). Zo kon ik het functioneren, de doelstellingen en duurzaamheid van zulke netwerken van binnenuit leren kennen en heb ik aan hun ontwikkeling meegewerkt.
• Mijn eigen professioneel en persoonlijk netwerk reikt over heel Europa en daarbuiten, naar een groot aantal sectoren binnen kunst en cultuur, en verder.
Sluit

ONDERZOEK

• Mijn onderzoekservaring vindt haar basis in mijn academische vorming in kunstgeschiedenis en filosofie. Dat heeft onder meer tot de publicatie Geschichte und Identität. Black Box / Chambre noire von William Kentridge (2011, RegioSpectra Verlag Berlijn) geleid; daarin diep ik een mogelijk model voor een (post)koloniale identiteit tussen Afrika en Europa uit.
• Voor Dutch Game Garden heb ik een onderzoek naar de operationele en financiële duurzaamheid op het vlak van applied games opgezet en uitgevoerd.
Sluit

SCHRIJVEN

• Ik heb een breed scala aan stukken geschreven in diverse talen (Duits, Engels, Frans, Nederlands) en voor verschillende doelpublieken - academische teksten, populaire teksten, recensies en opiniestukken, rapporten, subsidieaanvragen, communicatiemateriaal en in het kader van PR projecten. Ik heb boeken op mijn naam staan, heb in tijdschriften gepubliceerd, voor analoge en digitale media en voor verschillende types organisaties.
Sluit

WORKSHOP COACH EN DOCENT

• Het organiseren van workshops en het geven van cursussen doe ik al sinds de universiteit in Berlijn. Dat hield onder meer in dat ik als docent Nederlands en Engels werkte en verantwoordelijk was voor de planning, opzet en uitvoering van het lesprogramma. Sindsdien en daarna heb ik met groepen en individuen gewerkt, variërend van tieners, gepensioneerden, werklozen, studenten, kantoormedewerkers tot diplomaten, met steeds weer andere lesinhoud.
• De uiteenlopende behoeften van mijn cursisten steeds voor ogen houdend, nam ik tegelijkertijd de taak van bemiddelaar en promotor op mij: tussen het onderwerp en haar bijzonderheden enerzijds en de specifieke realiteit en context van de cursist anderzijds.
Sluit

DISCUSSIEPANELS EN PRESENTATIES

• Deelname aan publieke evenementen zoals lezingen, rondetafels, bijeenkomsten van experts en conferenties, groot of klein, als spreker of moderator, zijn een belangrijk instrument om van gedachten te wisselen, actuele ontwikkelingen te bespreken en nieuwe inzichten te verwerven, en wanneer ik de kans krijg, zal ik me bij het debat aansluiten. Ik was onder andere uitgenodigd door de Goethe-Universität Frankfurt, Columbia University New York, Eye Film Institute in Amsterdam, Festival van Avignon en Institut für Auslandsbeziehungen Berlijn.
• Voor de Europese Commissie (EACEA) was ik als organisator, medevoorzitter en spreker actief betrokken bij bijeenkomsten over EU-beleidspunten en adequate projectuitvoering.
Sluit

GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN

• De oprichting van Flachland, een geheel nieuw meerdaags en multidisciplinair festival, dat het artistieke talent van België en Nederland aan het Berlijnse publiek (Duitsland) presenteerde. Samen met het kleine en toegewijde team heb ik de culturele sector een platform kunnen bieden om haar werk te tonen en internationale contacten en samenwerkingen te versterken.
• Andere grote evenementen waar ik een substantiële rol in had zijn onder meer de strategische planning en een prospectieve reis naar Teheran voor een groot cultureel uitwisselingsproject tussen Europa en Iran, een meerdaagse conferentie met meer dan 150 deelnemers en 35 sprekers, als ook de planning en het design van een 30m2 grote communicatiestand.
Sluit

TRANSVERSALE KENNIS

• Het culturele veld is heel divers en reikt van de hedendaagse kunsten en creatieve industrie tot cultureel erfgoed (en natuurlijk hun vele mogelijke kruisingen). Het is enorm boeiend in al deze sectoren te hebben gewerkt.
• Voorbeelden van mijn verscheiden ervaring zijn applied games en creatief ondernemerschap, technologie en kunst, hedendaagse kunsten transversaal, religieus erfgoed en Perzisch cultureel erfgoed. Wat hen met elkaar verbindt, is de maatschappelijke rol van cultuur, de innovatieve kracht van cultuur en haar potentieel voor sociale regeneratie en sociale cohesie.
Sluit

EUROPEES CULTUREEL BELEID

• Bij de Europese Commissie (EACEA) werkte ik op het snijvlak van beleid, projectmanagement en communicatie. Ik heb er gedegen kennis van EU-beleid, -programma’s, -procedures en -activiteiten opgedaan.
• Ik heb BOZAR (Brussel) vertegenwoordigd in het Cultural Diplomacy Platform, dat door de European External Action Service is opgezet als advies- en ondersteuningsgremium in het geven van een voortrekkersrol aan cultuur in haar externe betrekkingen.
Sluit

FONDSEN

• Ik heb uitgebreide ervaring met EU-financieringsaanvragen en EU-projecten, waardoor ik bijvoorbeeld de toekenning van een subsidie van 1.000.000 € heb zekergesteld. Ik baseer mijn expertise op de jaren dat ik bij het cultuur- en educatieprogramma van de Europese Commissie heb gewerkt, aanvragen die ik tot nu toe heb geschreven, Europese projecten die ik heb gecoördineerd en mijn werk als evaluatiedeskundige van EU-aanvragen.
• Ik heb ook enige ervaring in het zekerstellen van bedrijfssponsoring voor culturele projecten.
Sluit

COMMUNICATIE

• In mijn professionele activiteiten ben ik steeds weer betrokken geweest bij communicatie- en PR-activiteiten, zowel in de zin van online en analoge marketing & PR (ook al is dat niet mijn kernactiviteit) als ook in de zin van het onderhouden van een professioneel netwerk van collega’s, belanghebbenden en partners.
• Een belangrijk deel daarvan is het in contact blijven met relevante (toekomstige) partners, in het bijzonder op transnationaal niveau: bestuursleden, vrijwilligers, beoogde leden, verschillende culturele organisaties en educatieve instellingen over heel Europa en daarbuiten, nationale instituten, overheidsfunctionarissen en Europese parlementsleden.
Sluit

FINANCIEEL MANAGEMENT

• Ik heb ervaring in het opstellen van budgetten, beheren van de financiën en het beoordelen van financiële rapporten. Door mijn oog voor detail, gestructureeerde manier van werken en ervaring met budgettering ben ik in staat de boekhouding op een deugdelijke manier op te volgen.
Sluit

BELANGENBEHARTIGING

• Belangenbehartiging betekent zowel zich inzetten voor een idee of een project als opkomen voor een organisatie of de culturele sector in het algemeen bij belanghebbenden, beleidsmakers en het algemene publiek.
• Ik zie het als een intrinsiek onderdeel van conceptontwikkeling en projectmanagement om ook aan belangenbehartiging te doen, bijvoorbeeld door een nieuw idee of project te bespreken of voor te stellen aan de leden van een organisatie, partners, overheden, ambassadepersoneel en EU-functionarissen.
Sluit

TRAINING

• Ik neem regelmatig deel aan workshops, opleidingen en conferenties om mijn vaardigheden en kennis up-to-date te houden en steeds uit te breiden.
• Terugkerende thema’s zijn onder andere (internationaal) projectmanagement, kunsttheorie, culturele diplomatie, interculturele communicatie en ICT (zoals coding) bij bijvoorbeeld ENCATC Academy, tranzit.org en de Sommerakademie Salzburg.
• Mijn academische opleiding bestaat uit kunstgeschiedenis en filosofie in Nederland en in Duitsland. Het uiteindelijke resultaat van mijn Masters (Berlijn) was uitstekend (1.3 in het Duitse systeem).
Sluit

PERSONEELSMANAGEMENT

• Steeds als ik een groep mensen gemanaged heb, was dat in een interculturele context met meerdere nationaliteiten.
• Ik was leidinggevende van het Europese erfgoednetwerk Future for Religious Heritage en als zodanig was ik de schakel tussen het bestuur, de leden en 3 personeelsleden.
• Ik was ook een van de twee nationale coördinators van European Cultural Parliament Youth Network, een pan-Europees vrijwilligersnetwerk dat tot doel heeft jongeren via cultuur mondiger te maken. Ik voerde de Belgische afdeling aan, die uit ongeveer 10 personen bestond.
• Voor het Flachlandfestival was ik teamleider van de internationale groep vrijwilligers.
Sluit

TALENKENNIS

• Ik heb een uitstekende taalvaardigheid in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ik gebruik al deze talen op academisch niveau, voor verschillende professionele omgevingen, het schrijven, presenteren en modereren, in dagelijkse werksituaties en in het leven van alledag.
• Ik begrijp Spaans.
Sluit