Werkervaring

CONCEPTONTWIKKELING

EVALUATIE EN EFFECTENTOETSING

BEHEREN VAN NETWERKEN


ONDERZOEK

SCHRIJVEN

WORKSHOP COACH EN DOCENT

DISCUSSIEPANELS EN PRESENTATIES

GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN


CULTUREEL ERFGOED / HEDENDAAGSE KUNSTEN / CREATIEVE INDUSTRIE

EUROPEES CULTUREEL BELEID


FONDSEN

COMMUNICATIE

FINANCIEEL MANAGEMENT

BELANGENBEHARTIGING


TRAINING

PERSONEELSMANAGEMENT

TALENKENNIS


CONCEPTONTWIKKELING

• De ontwikkeling van het concept en het formuleren van doelstellingen zijn de kern van elk project en is des te belangrijker op een transnationaal niveau. Dat zorgt er namelijk voor dat u, uw team en uw partners weten welke doelen er nagestreefd worden, waarom u ze wil bereiken en hoe ze zich tot de algemene missie van de organisatie verhouden. Al de rest van de projectuitvoering borduurt daarop voort.
• Door de jaren heen ben ik vaak betrokken geweest bij het conceptontwerp en opvolgen ervan voor grote en kleinere activiteiten.
• In dat verband kan in het bijzonder BOZAR (Brussel) genoemd worden waar ik met strategische organisaties in contact stond om een culturele en creatieve samenwerking tussen Iran, BOZAR en Europa op te bouwen. Een ander heel interessante rol was die van vertegenwoordiger voor BOZAR in het Cultural Diplomacy Platform, dat is opgezet om de culturele betrekkingen van de EU buiten Europa te versterken.
• Als leidinggevende bij het erfgoednetwerk Future for Religious Heritage heb ik regelmatig conceptnota’s aan het bestuur opgesteld over de strategische richting van de organisatie wat betreft beleidsontwikkeling, internationale betrekkingen, organisatorische groei en fondsenwerving.
Sluit

EVALUATIE EN EFFECTENTOETSING

• Evaluatie en effectentoetsing zijn een hulpmiddel om te bepalen of een project op de goede weg is en te beoordelen of de beoogde doelstellingen zijn behaald. Effectentoetsing, samen met de conceptontwikkeling en het formuleren van de doelstellingen, zijn intrinsiek verbonden aan het scheppen, definiëren en communiceren van toegevoegde waarde. Waardeschepping is op haar beurt de grootste uitdaging van de huidige kunst- en cultuursector. Daarom alleen al loont het de moeite om er voldoende aandacht aan te besteden.
• Als medewerker van het Agentschap voor Educatie en Cultuur (EACEA) van de Europese Commissie heb ik evaluatierapporten opgemaakt voor het directieniveau, was ik verantwoordelijk voor de (operationele en financiële) begeleiding en evaluatie van een portfolio van EU-projecten onder ‘Creative Europe: Culture’
• Ik heb voor EU-projecten gerapporteerd aan de Europese Commissie. Ik werk momenteel als evaluatiedeskundige van projectaanvragen voor de Europese Commissie.
• Voor de organisaties waar ik voor gewerkt heb, heb ik bovendien enquêtes opgezet en feedback verzameld om behoeftes en meningen te capteren van bijvoorbeeld conferentiedeelnemers, professionals uit een specifieke sector of de leden van een organisatie.
Sluit

BEHEREN VAN NETWERKEN

• Europese culturele netwerken zijn sinds de jaren negentig in opkomst. Hun belang groeit alsmaar door de technologische ontwikkeling, die het zowel makkelijker als noodzakelijker heeft gemaakt om zich in belangengroepen te organiseren. Netwerken verbinden, coördineren en doen aan belangenbehartiging. Als zodanig creëren ze een belangrijk hefboomeffect. Doordat ze lokale en nationale grenzen overstijgen, promoten en faciliteren ze diverse manieren van collaboratief werken, stimuleren ze gemeenschapsgevoel en maken ze over het algemeen kunst en cultuur toegankelijker.
• Ik was voor verschillende bestaande netwerken actief, zoals voor Future for Religious Heritage (cultureel erfgoed) en het Cultural Diplomacy Platform (wereldwijde samenwerking). Zo kon ik het functioneren van zulke netwerken leren kennen en heb ik aan hun ontwikkeling meegewerkt.
• Bij Creative Europe (EACEA van de Europese Commissie) was ik deel van het team dat zich richtte op de subsidielijn ‘Culture Networks’, die Europese culturele netwerken als strategische partners voor de Europese Commissie groepeert aangezien ze duizenden van culturele organisaties uit een breed scala aan sectoren vertegenwoordigen.
• Mijn eigen professioneel en persoonlijk netwerk reikt over heel Europa en daarbuiten.
Sluit

ONDERZOEK

• Ik heb een onderzoek gedaan naar de operationele en financiële duurzaamheid op het gebied van applied games.
• Mijn onderzoekservaring vindt haar basis in mijn academische vorming in kunstgeschiedenis en filosofie die onder meer tot de publicatie Geschichte und Identität. Black Box / Chambre noire von William Kentridge (2011, RegioSpectra Verlag Berlijn) heeft geleid.
Sluit

SCHRIJVEN

• Ik heb een breed scala aan stukken geschreven in diverse talen (DE, EN, NL) en voor verschillende doelpublieken - academische teksten, populaire teksten, recensies en opiniestukken, rapporten, subsidieaanvragen, communicatiemateriaal en voor PR projecten.
• In het bijzonder ben ik auteur van een wetenschappelijke boek in kunstgeschiedenis, waarin ik, uitgaande van een installatie gemaakt door de kunstenaar William Kentridge, een mogelijk model voor een (post)koloniale identiteit tussen Afrika en Europa uitdiep.
• Ik ben bovendien medeauteur en redactielid van een Best Practice handboek van de Europese Commissie, waarin EU-projecten in ICT for Learning en taal in educatie (2009-2013), zoals Serious Games, STEM, sociale integratie en minder gebruikte talen voorgesteld worden.
Sluit

WORKSHOP COACH EN DOCENT

• Bij de Europese Commissie heb ik meerdere workshops op het gebied van ICT for Learning georganiseerd en was ik in 2013 medeorganisator van de kick-off projectbijeenkomst transversale projecten.
• Een aantal jaar was ik hoofd van de afdeling voor bijscholing van de Sprach- und Kulturbörse van de Technische Universität Berlijn en als zodanig verantwoordelijk voor een gestructureerd en afwisselend bijscholingsprogramma voor taaldocenten.
• Ik was bovendien docent Nederlands en Engels. Ik was verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het lesprogramma. Ik heb op verschillende scholen lesgegeven en privéles gegeven, aan deelnemers van 15 tot 70 jaar oud, aan werklozen, studenten, kantoormedewerkers en diplomaten. De uiteenlopende behoeften van mijn cursisten steeds voor ogen houdend, nam ik tegelijkertijd de taak van bemiddelaar en promotor op mij: tussen een taal en haar cultuur enerzijds en de cursisten anderzijds.
Sluit

DISCUSSIEPANELS EN PRESENTATIES

• Ik was spreker op verschillende universiteiten en festivals, zoals Goethe-Universität Frankfurt, Columbia University New York en het Eye Film Institute in Amsterdam.
• Ik was moderator van de paneldiscussie European Cultural Routes of Reformation (georganiseerd door de Vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Thüringen) dat verschillende sprekers over het onderwerp toerisme en 500 jaar reformatie bij elkaar bracht.
• Voor de EACEA (Europese Commissie) was ik als organisator, medevoorzitter en spreker actief betrokken bij bijeenkomsten over EU-beleidspunten en adequate projectuitvoering.
Sluit

GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN

• Conceptuele planning van een cultureel uitwisselingsproject tussen Europa en Iran met BOZAR als leidende partner. Dit hield een verkennende reis in naar Teheran met de artistiek directeur van BOZAR, die bestond uit bijeenkomsten met de Iraanse kunstscène, het in contact treden met het Europese diplomatieke veld en afspreken met Iraanse overheidsfunctionarissen zoals de burgemeester van Teheran.
• Ik heb als deel van een tweekoppig team de operationele planning, uitvoering en opvolging van de tweejaarlijkse conferentie van Future for Religious Heritage gedaan, die in 2016 in Vicenza (Italië) plaatsvond, met meer dan 150 deelnemers, 36 sprekers van heel Europa en een uitgebreid kaderprogramma.
• Ik was verantwoordelijk voor de planning en de opzet van de 30m2 grote communicatiestand van de Europese Commissie op OnlineEduca Berlin 2013 met het doel de ICT for Learning subsidielijn aan de beursbezoekers voor te stellen.
• De oprichting van Flachland, een geheel nieuw meerdaags en multidisciplinair festival, dat het artistieke talent van België en Nederland aan het Berlijnse publiek presenteerde. Samen met het kleine en toegewijde team heb ik de culturele sector een platform kunnen bieden om zijn werk te tonen en internationale contacten en samenwerkingen te versterken.
Sluit

CULTUREEL ERFGOED / HEDENDAAGSE KUNSTEN / CREATIEVE INDUSTRIE

• Het culturele veld is heel divers en reikt van de hedendaagse kunsten en creatieve industrie tot cultureel erfgoed (en natuurlijk hun vele mogelijke kruisingen).
• Het was enorm boeiend in al deze sectoren te hebben gewerkt.
• Voorbeelden van mijn verscheiden ervaring zijn applied games en creatief ondernemerschap, technologie en kunst, hedendaagse kunsten transversaal, religieus erfgoed en Perzisch cultureel erfgoed. Wat hen voor mij met elkaar verbindt, is de maatschappelijke rol van cultuur, de innovatieve kracht van cultuur en haar potentieel voor sociale regeneratie en sociale cohesie.
Sluit

EUROPEES CULTUREEL BELEID

• Ik heb BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten, Brussel) vertegenwoordigd in het Cultural Diplomacy Platform, dat door de Europese Unie is opgezet als advies- en ondersteuningsgremium om cultuur een voortrekkersrol in haar externe betrekkingen te geven.
• Bij het Agency for Education and Culture (EACEA), waar het culturele en educatieve fondsenprogramma van de EU wordt uitgevoerd, werkte ik op het snijvlak van beleid, projectmanagement en communicatie. Ik heb er gedegen kennis van EU-beleid, -programma’s, -procedures en -activiteiten opgedaan.
Sluit

FONDSEN

• Momenteel werk ik als evaluatiedeskundige van projectaanvragen in de erfgoedsubsidielijn van het H2020 Research and Innovation programma.
• Ik heb subsidieaanvragen geschreven en onlangs nog 1.000.000 euro ondersteuning voor de netwerkfunctie van Future for Religious Heritage binnengehaald.
• Bij de Europese Commissie was ik verantwoordelijk voor de begeleiding, het adviseren en de operationeel-financiële evaluatie van Europese culturele projecten.
• Eveneens bij de Europese Commissie heb ik een selectieprocedure van subsidieaanvragen in ICT for Learning uitgevoerd, waarbij ik evaluatiedeskundigen begeleidde, vergaderingen van de selectiecommissie bijwoonde en verslag uitbracht.
• Ik heb ook enigzins ervaring in bedrijfssponsoring, via het tot stand brengen van sponsorcontracten voor het kunstenfestival Flachland en voor de hedendaagse kunstgalerie Sandy Brown in Berlijn.
Sluit

COMMUNICATIE

• In mijn professionele activiteiten ben ik steeds weer betrokken geweest bij communicatie- en PR-activiteiten, zowel in de zin van marketing als in de zin van het onderhouden van een professioneel netwerk van contacten.
• Voor EACEA, BOZAR (Brussel) en Future for Religious Heritage stond ik dagelijks in contact met relevante partners binnen hun netwerk: bestuursleden, vrijwilligers, beoogde leden, verschillende culturele organisaties en educatieve instellingen over heel Europa, nationale instituten, overheidsfunctionarissen (met name uit Iran), Europese parlementsleden en kabinetmedewerkers van de Europese Commissie.
• Bij Future for Religious Heritage, het netwerk voor cultureel erfgoed, heb ik de website bij verschillende gelegenheden up-to-date gehouden en er content voor samengesteld, waarbij ik werkte met Wordpress. Ik heb de social media opgevolgd en heb meermaals de newsletter opgemaakt. Ik heb verder redactiewerk voor flyers, brochures en mailings gedaan.
• Ik was verantwoordelijk voor het concept en de planning van de communicatiestand van de Europese Commissie op OnlineEduca Berlin 2013.
• Ik was deel van een klein redactieteam van een online platform voor onderwijsexperts en ik heb content geleverd voor de website van EACEA (Europese Commissie).
• Bij de hedendaagse kunstgalerie Sandy Brown in Berlijn heb ik me met PR-taken beziggehouden, waaronder de communicatie met de pers, de vermelding in newsletters en het verzekeren van een hoge Google-ranking.
Sluit

FINANCIEEL MANAGEMENT

• Ik heb ervaring in het omgaan met financiën. Door mijn oog voor detail en ervaring met budgettering ben ik in staat de boekhouding op een deugdelijke manier op te volgen.
• Bij de Europese Commissie heb ik me op korte termijn de financieel-administratieve databanken en het elektronische subsidieaanvraagsysteem eigen gemaakt en had ik de taak om de financiële controle van EU-projecten te doen.
• Bij Flachland, het Belgisch-Nederlandse kunstenfestival in Berlijn, was ik enkele jaren verantwoordelijk voor de boekhouding en de algemene administratie. Dat betekende dat ik de financiën opvolgde, betalingen en de belastingaangifte deed (dit laatste in samenwerking met een accountant) en de archivering bijhield.
Sluit

BELANGENBEHARTIGING

• Belangenbehartiging betekent zowel zich inzetten voor een idee of een project als opkomen voor een organisatie of de culturele sector in het algemeen bij belanghebbenden, beleidsmakers en het algemene publiek.
• Ik zie het als een intrinsiek onderdeel van conceptontwikkeling en projectmanagement om ook aan belangenbehartiging te doen, bijvoorbeeld door een nieuw idee of project te bespreken of voor te stellen aan de leden van een organisatie, partners, overheden, ambassadepersoneel en EU-functionarissen.
Sluit

TRAINING

• Ik neem regelmatig deel aan workshops, opleidingen en conferenties om mijn vaardigheden en kennis up-to-date te houden en steeds uit te breiden.
• Terugkerende thema’s zijn onder andere (internationaal) projectmanagement, kunsttheorie, culturele diplomatie, interculturele communicatie en ICT (zoals coding) bij bijvoorbeeld ENCATC Academy en de Sommerakademie Salzburg.
• Mijn academische opleiding bestaat uit kunstgeschiedenis en filosofie (aan een Nederlandse en Duitse universiteit). Het uiteindelijke resultaat van mijn Masters (Berlijn) was uitstekend (1.3 in het Duitse systeem).
Sluit

PERSONEELSMANAGEMENT

• Die keren dat ik een groep mensen gemanaged heb, was dat altijd in een interculturele context met meerdere nationaliteiten.
• Ik was leidinggevende van het Europese erfgoednetwerk Future for Religious Heritage en als zodanig was ik de schakel tussen het bestuur, de leden en 3 personeelsleden.
• Ik was ook een van de twee nationale coördinators van European Cultural Parliament Youth Network, een pan-Europees vrijwilligersnetwerk dat tot doel heeft jongeren via cultuur mondiger te maken. Ik voerde de Belgische afdeling aan, die uit ongeveer 10 personen bestond.
• Als docent voor Nederlands en Engels heb ik uitstekende vaardigheden opgedaan in het leiden en motiveren van een groep.
• Voor het Flachlandfestival was ik teamleider van de internationale groep vrijwilligers.
Sluit

TALENKENNIS

• Ik heb een uitstekend niveau in lees-, schrijf-, luister- en denkvaardigheden in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.
• Ik begrijp Spaans.
• Die talen heb ik op regelmatige basis in een professionele omgeving op hoog niveau, in alledaagse werksituaties, in de sociale context en op academisch niveau gebruikt.
Sluit